Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2019

Logo - Fundusze Europejskie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. ,,Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej zatrudnienia dziennych opiekunów.


Celem projektu jest umożliwienie rodzicom przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym powrotu do pracy poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez Miasto Opole na podstawie umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem. Opiekunowie dzienni zostaną wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert, w trakcie którego zostaną sprawdzone m.in. ich kwalifikacje.

Uczestnikami projektu mogą zostać rodzice, którzy:

  1. są mieszkańcami Opola oraz
  2. są rodzicami dziecka do lat trzech i planują powrót do pracy po przerwie związanej z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.

W sytuacji zgłoszenia się większej liczby kandydatów na uczestników niż dostępnych miejsc opieki u dziennych opiekunów podczas rekrutacji zastosowane zostaną kryteria preferencyjne:

  1. stan zdrowia dziecka
  2. niskie dochody
  3. niepełnosprawność rodziców dziecka

Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone maksymalnie na 12 miesięcy.

Realizacja projektu będzie odbywała się w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu 45-047 Opole, (ul. Ozimska 19, 7 piętro. pok. 728). Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się po wyłonieniu dziennych opiekunów. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie:

  1. Regulamin uczestnictwa (.pdf) (.docx)


Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu pod numerem telefonu: 77 -44 -35- 719, 77-44-35-728, 77-44-35-709.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 901 418,46 zł

Logo 2

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu