Konkurs Dotyczący Wyboru Dziennych Opiekunów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2019

Logo

Prezydenta Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów związany z rozpoczęciem realizacji projektu pn.  ,,Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w części dotyczącej zatrudnienia dziennych opiekunów.

 

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym
– adres Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19 ( 7 piętro, pokój
nr 709 ) z dopiskiem „KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA”

Termin składania ofert mija dnia 23.04.2019 r. o godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu).

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu pod numerem telefonu: 77-44-35-709, 77 -44 -35- 719, 77-44-35-724 oraz w siedzibie Centrum ( Opole, ul. Ozimska 19, 7 piętro. pok. 728) w godzinach pracy jednostki.

Logo 2

Pliki do pobrania:

 


 
 
 
28 marca 2019

Logo

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów ogłoszony dnia 11 lutego 2019 r. Zarządzeniem
Nr OR-I.0050.90.2019 Prezydenta Miasta Opola, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

 


(Wiadomośc archiwalna)

Logo

 

KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

Prezydenta Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów związany z rozpoczęciem realizacji projektu pn. ,,Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej zatrudnienia dziennych opiekunów.

 

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym – adres Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19 ( 7 piętro, pokój nr 709 ) z dopiskiem „KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA”.

 

Termin składania ofert mija dnia 04.03.2019 r. o godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Miejskiego Centrum Świadczeń).

 

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu pod numerem telefonu: 77-44-35-709, 77 -44 -35- 719, 77-44-35-724 oraz w siedzibie Centrum ( Opole, ul. Ozimska 19, 7 piętro. pok. 728) w godzinach pracy jednostki.

 

Logo 2