Dodatek mieszkaniowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dodatek mieszkaniowy - wzór wypełnionego wniosku

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U nr 156 poz.1817 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. poz. 589).
 4. UCHWAŁA NR XXXI/627/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także dopłat do czynszu

 

Opis:

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Uprawnienia do przyznawania dodatków mieszkaniowych posiadają osoby spełniające następujące warunki:

WARUNEK 1
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny. Przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny.

WARUNEK 2
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego. Wysokość najniższej emerytury uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 01.03.2021 roku kwota najniższej emerytury brutto wynosi:

 • 100% - 1 250,88 zł
 • 125% - 1.563,60 zł
 • 150% - 1.876,32 zł
 • 175% - 2.189,04 zł
 • 2% - 25,02 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do dochodów nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 2. dodatków dla sierot zupełnych,
 3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 5. pomocy w zakresie dożywiania,
 6. zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych,
 7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 9. dodatku mieszkaniowego,
 10. dodatku energetycznego,
 11. zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 12. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
 13. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),
 14. dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818),
 15. dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309),
 16. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529),
 17. świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

 

WARUNEK 3
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli:

 • w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
  Powierzchnia normatywna wynosi: powiększona o 30% powiększona o 50%
1. gospodarstwo 1 osobowe - 35 m2 = 45,50 m2 = 52,50 m2
2. gospodarstwo 2 osobowe - 40 m2 = 52,00 m2 = 60,00 m2
3. gospodarstwo 3 osobowe - 45 m2 = 58,50 m2 = 67,50 m2
4. gospodarstwo 4 osobowe - 55 m2 = 71,50 m2 = 82,50 m2
5. gospodarstwo 5 osobowe - 65 m2 = 84,50 m2 = 97,50 m2
6. gospodarstwo 6 osobowe - 70 m2 = 91,00 m2 = 105,00 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Do wniosku potwierdzonego przez zarządcę lokalu dołącza się:

 • zaświadczenie lub oświadczenie (ZOBACZ WARUNEK 2) potwierdzające łączne dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 • dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 22.11.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 22.11.2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (pkt 10 orzeczenia prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju),
 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 2. dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal obowiązujący w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 1. umowa najmu lokalu od osób fizycznych,
 2. aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,
 3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (dot. także członków rodziny),
 4. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku (dot.: osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim), zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju dla orzeczeń wydanych do dnia 22.11.2004 r. (dot. także członków rodziny),
 5. oświadczenie lub dokument wskazujący wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego (dot. właścicieli domków jednorodzinnych).

 

Dodatkowe informacje:
Brak

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto. 

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania dokumentów:
na bieżąco

 

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

 

Formularze do druku:

 1. Wniosek + Deklaracja o wysokości dochodów (pdf) (doc)
 2. Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie (pdf) (doc)

 

Inne druki:

 1. Karta lokalu mieszkalnego (.pdf) (docx)
 2. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
 3. Podanie o przekazywanie części dodatku mieszkaniowego stanowiącego ryczałt na zakup opału na konto (pdf) (doc)
 4. Pełnomocnictwo do dodatku mieszkaniowego i energetycznego (pdf) (docx)
 5. upoważnienie do pobierania świadczeń SDS (ryczałt i dodatek energetyczny) RODO (pdf)
 6. Oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny innej niż zarządca domu. (pdf) (docx)

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Informujemy, że na podstawie art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)  można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. Świadczenie to przeznaczone jest dla osób, które nie mogły złożyć wniosku wcześniej w związku z trwającą epidemią.

Do wniosków o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy dołączyć:

 • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną,
 • wydatki ustalone za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy, po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

1.Spełnienie wszystkich kryteriów (pdf) wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).;
2.Wniosek o dodatek mieszkaniowy powinien zostać złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19;
3.Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie za jaki okres ( poprzedzający dzień złożenia wniosku) wnioskodawca ubiega się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

Wykaz dokumentów do wniosku o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (.pdf) (docx)
3. Wydatki ustalone na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (dodatek od marca, wydatki z lutego)
4. Oświadczenie za jaki okres ( poprzedzający dzień złożenia wniosku) wnioskodawca ubiega się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną   (pdf) (docx)
5. Druk zaświadczenia dla pracodawcy dla określenia dochodu (w razie potrzeby) (pdf) (doc)
6. Oświadczenia potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (w razie potrzeby).

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się
o świadczenie:

1. Umowę najmu aktualną oraz obowiązującą w okresie od miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego ma zostać przyznany dodatek.
2. Aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,
3. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (dot. także członków rodziny),
4. Orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku (dot.: osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim), zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju dla orzeczeń wydanych do dnia 22.11.2004 r. (dot. także członków rodziny),
5. Świadczenie lub dokument wskazujący wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego (dot. właścicieli domków jednorodzinnych).

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Autor: Dorota Szydłowska