Czyste Powietrze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

(zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” 2.0)

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2021 r. poz. 1162),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Sposób składania żądania o wydanie zaświadczenia o dochodach:

 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;
 • pocztą.

Kto może złożyć żądanie o wydanie zaświadczenia o dochodach:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wymagane jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Dodatkowe informacje:

1. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W związku w powyższym, w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego od 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r., wysokość dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

4. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (do pobrania);
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111.)

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Termin składania dokumentów:
Na bieżąco

Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów, powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

Formularze do druku:

1.Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego(.pdf)

2.Formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego(.pdf)

 Inne druki: