Pytania i odpowiedzi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Szanowny Kliencie,

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami dotyczącymi spraw załatwianych w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

TAK, POWINNA PANI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ MCŚ O PODJĘCIU PRZEZ MĘŻA NOWEJ PRACY.

W pierwszej kolejności trzeba dostarczyć do MCŚ dokument potwierdzający podjęcie przez męża pracy np. umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, wydruk z CEiDG w przypadku założenia firmy itp. (kserokopię dokumentu, oryginał do wglądu). Następnie trzeba będzie przynieść zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym została podjęta praca (np. jeśli praca została podjęta w listopadzie 2019 r., należy dostarczyć dochód za grudzień 2019 r.; jeśli praca została podjęta w grudniu 2019 r. – dochód za styczeń 2020 r.). Wzór druku zaświadczenia o dochodzie uzyskanym można pobrać osobiście w MCŚ lub wydrukować z naszej strony internetowej: http://mcs.opole.pl/p,63,zasilek-rodzinny/ -> Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (pdf)(doc)

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Powyższy obowiązek informowania urzędu dotyczy podjęcia pracy przez wszystkich członków rodziny. W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są uzależnione od dochodu, zawsze należy zgłosić do urzędu sytuację, w której następuje uzyskanie dochodu. Uzyskaniem dochodu jest w szczególności:

 • uzyskanie zatrudnienia (np. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło),
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • powrót do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie z ZUS lub KRUS prawa do zasiłku macierzyńskiego, emerytury lub renty itp.,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego.

Niepoinformowanie urzędu o uzyskaniu dochodu może spowodować powstanie nienależnie pobranych świadczeń, które trzeba będzie oddać do urzędu wraz z odsetkami. W przypadku nieoddania świadczeń prowadzona będzie egzekucja.

Nie, nie może Pani uzyskać informacji na temat wniosków złożonych przez męża, chyba że posiada Pani pełnomocnictwo udzielone przez męża.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Wnioskodawca może upoważnić każdą pełnoletnią osobę (pełnomocnika) do działania w swoim imieniu poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa na piśmie. Dzięki temu pełnomocnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące spraw wnioskodawcy. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne informacje: dane osoby, która udziela pełnomocnictwa, dane osoby, której jest ono udzielone oraz określenie jakiej sprawy i czynności dotyczy pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być własnoręcznie podpisane przez osobę, która je udziela. Przykładowy druk pełnomocnictwa można pobrać osobiście w MCŚ lub wydrukować z naszej strony internetowej:

 

Wypłata zasiłku nastąpi po rozpatrzeniu Pani wniosku i wydaniu decyzji przyznającej świadczenia, w pierwszym najbliższym terminie wskazanym na stronie internetowej MCŚ w zakładce Terminy wypłat http://mcs.opole.pl/p,1,terminy-wyplat.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Wypłaty świadczeń realizowane są przez MCŚ raz w miesiącu, a terminy wypłat są ustalane z góry na cały okres świadczeniowy. Terminy te podane są na stronie internetowej MCŚ w zakładce Terminy wypłat http://mcs.opole.pl/p,1,terminy-wyplat.

Poza tym, w okresie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy tj. od sierpnia do listopada, oprócz ustalonych terminów, wypłaty mogą być realizowane także w dodatkowych terminach.

Ponadto należy pamiętać, że daty wypłat podane na stronie MCŚ są datami, w których Urząd realizuje wypłaty i niekoniecznie muszą one pokrywać się z wpływem środków na konto klienta. Wpływ ten uzależniony jest od sesji i terminów księgowania wpłat w poszczególnych bankach.

Nie, zmiany numeru konta bankowego nie można dokonać drogą mailową.

Wskazanie numeru konta bankowego, na który maja być przekazywane świadczenia, jest bardzo ważną sprawą. Natomiast adres mailowy można sobie założyć na dowolne nazwisko, a więc dyspozycję zmiany konta może złożyć ktokolwiek, podszywając się pod inną osobę. Taka dyspozycja nie jest również uważana za podpisaną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Zmianę numeru konta bankowego, na które mają być przekazywane świadczenia wypłacane przez MCŚ, można zgłosić do urzędu w następujący sposób:

 1. Zgłoszenie osobiste w urzędzie przez wnioskodawcę
 2. Zgłoszenie drogą elektroniczną przez ePUAP

Szczegółowe informacje, jak zmienić numer konta bankowego, można znaleźć na stronie MCŚ pod linkiem http://mcs.opole.pl/art,145,zmiana-numeru-konta-bankowego

WAŻNE !

Dyspozycji zmiany konta bankowego może dokonać tylko wnioskodawca lub osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego pełnomocnictwa.
Sposób, w jaki wnioskodawca może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, jest opisany w odpowiedzi na pytanie 2.

Tak, może Pan ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jednak musi Pan posiadać odpowiedni stopień niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16. rok życia, jeśli posiada:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Ponadto zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ukończyła 75. rok życia, a także niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16. roku życia.

WAŻNE!
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która pobiera dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty, np. z ZUS lub KRUS.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w MCŚ w terminie do 3 m-cy od dnia wydania orzeczenia, wówczas prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (np. wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności został złożony w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 10 grudnia 2019 r., a orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane 20 stycznia 2020 r., to jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w MCŚ w dniu 20 marca 2020 r. – zasiłek zostanie przyznany od grudnia 2019 r.).

Natomiast złożenie w MCŚ wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po tym terminie spowoduje, że zasiłek pielęgnacyjny będzie przyznany od miesiąca złożenia wniosku w MCŚ.

Otrzymane przez Panią pismo informuje, że po wstępnym rozpatrzeniu wniosku, nie można wydać decyzji przyznającej zasiłek w całości lub w części. Pismo to nie jest decyzją.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W terminie 7 dni od odebrania pisma możne Pani przyjść do MCŚ w Opolu i zapoznać się z aktami swojej sprawy. Będzie Pani mogła ewentualnie dostarczyć inne dokumenty lub wnieść dodatkowe informacje, które mogą zmienić Pani sytuację i pozwolą na wydanie decyzji przyznającej zasiłek. Jeżeli w ciągu 7 dni nie przyjdzie Pani do urzędu, zostanie wydana decyzja odmawiająca prawa do zasiłku.

Powinna Pani złożyć wniosek o „becikowe”, czyli o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wraz z wymaganymi dokumentami.
Na złożenie wniosku ma Pani czas do 12 miesięcy od dnia narodzenia dziecka.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Do wniosku o becikowe (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ http://www.mcs.opole.pl/p,65,zapomoga-tzw-becik ) trzeba załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (druk zaświadczenia dostępny jest w urzędzie lub stronie internetowej MCŚ http://www.mcs.opole.pl/container/doc/2019_12_17_zaswiadczenie_lekarskie_do_becika.pdf

 • jeśli w składzie rodziny nie występuje jeden z rodziców, należy dostarczyć w zależności od sytuacji:

a) aktualny odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany lub

b) wyrok lub postanowienie sądu o zasądzeniu alimentów na dziecko lub

c) akt zgonu rodzica.

 • dokumenty potwierdzające uzyskanie i / lub utratę dochodu – w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OBLICZANIA DOCHODU RODZINY:

„Becikowe” jest świadczeniem uzależnionym od dochodu rodziny, który nie może przekroczyć 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Do składu rodziny wlicza się już nowo narodzone dziecko.

Wniosek składa się w danym okresie świadczeniowym, od którego uzależniony jest sposób obliczenia dochodu i nie ma tu znaczenia, w którym roku urodziło się dziecko.

Aktualnym okresem świadczeniowym jest okres 2019/2020, który trwa od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku i rokiem, z którego dochód jest brany pod uwagę jest rok 2018 (jest to tak zwany rok bazowy).

Sposób ustalania dochodu rodziny jest uzależniony od zatrudnienia i wygląda następująco:

 1. Jeżeli u każdego członka rodziny zatrudnienie trwa co najmniej od 01.01.2018 r. i bez żadnych zmian trwa do chwili obecnej, nie trzeba dostarczać dokumentów potwierdzających wysokość dochodu. Takie dochody urząd uzyskuje sam, wysyłając zapytanie do Urzędu Skarbowego.

 2. Jeżeli od 1.01.2018 r. do chwili obecnej członkowie rodziny zmieniali zatrudnienie, należy wypełnić kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ Kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (pdf) (docx)).
  Do kwestionariusza należy dostarczyć wszystkie dokumenty potwierdzające te zmiany np.: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydruk z CEIDG w przypadku działalności gospodarczej, a także roczne rozliczenia podatkowe za 2018 rok (np. PIT-11, PIT-37, PIT-36, PIT-28).

 3. Jeżeli w 2018 roku została podjęta nowa lub dodatkowa praca, która trwa do momentu złożenia wniosku (trwa do chwili obecnej), należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o przeciętnym miesięcznym dochodzie uzyskanym w roku 2018 (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ http://www.mcs.opole.pl/container/doc/2020-01-17_zaswiadczenie-o-przecietnym-dochodzie-w-roku-bazowym.pdf).

  Przykład: jeśli mąż podjął pracę w listopadzie 2018 roku i praca ta trwa do chwili obecnej, należy dostarczyć zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie uzyskanym w roku 2018. 

 4.    Jeżeli praca została rozpoczęta w 2019 roku lub w 2020 roku i trwa do chwili obecnej, należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o  przychodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ http://www.mcs.opole.pl/container/doc/2020-01-17_zaswiadczenie_o_wysokosci_dochodu_z_miesiaca_nastepujacego_po_miesiacu.pdf ).
  Przykład: jeśli mąż podjął pracę w listopadzie 2019 roku, należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie za miesiąc grudzień 2019 r.

 5. Jeżeli w 2018 roku w rodzinie były dochody niepodlegające opodatkowaniu (np. alimenty, nieopodatkowane stypendium z PUP, stypendium szkolne, dochody z zagranicy, dochody z uzyskane z gospodarstwa rolnego), należy je wpisać w załączniku ZSR-05 (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ http://www.mcs.opole.pl/container/doc/2020-01-17_zalacznik_do_wr_dochody_nieopodatkowane_zsr-05_-_1_kartka.pdf.

  Wszystkie dochody nieopodatkowane, które należy wykazać do wniosku, są podane w pouczeniu do Załącznika ZSR-05.

 6. Jeśli w 2018 roku były uzyskiwane dochody opodatkowane w formie ryczałtu lub karty podatkowej (np. działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu, wynajem mieszkania) – należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach za rok 2018 z Urzędu Skarbowego, zawierające informacje o:

  1) roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie,
  2) danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL,
  3) formie opłacanego podatku,
  4) wysokości przychodu,
  5) stawce podatku,
  6) wysokości opłaconego podatku.

WAŻNE

W indywidualnych sprawach mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty oprócz tych wymienionych powyżej, które będą niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wszystkie dokumenty, które będą załączane do wniosku, muszą być dostarczane do MCŚ w kserokopii, a ich oryginały należy okazać do wglądu (oprócz zaświadczeń, które powinny być dostarczone w oryginale).

Zaświadczenia pracodawcy dotyczące dochodów muszą być wystawione na drukach dostępnych w urzędzie.

Nie, nie może Pani przyjąć tych pieniędzy, ponieważ nie można otrzymywać równocześnie alimentów od dłużnika i pobierać świadczeń z fundusz alimentacyjnego.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W opisanej sytuacji należy jak najszybciej przekazać pieniądze na konto komornika prowadzącego egzekucję (w tytule przelewu podać numer sprawy KMP i napisać, że jest to zwrot alimentów przekazanych przez dłużnika) lub zwrócić pieniądze na konto, z którego je wysłano. Należy także o zaistniałej sytuacji powiadomić MCŚ przedstawiając potwierdzenie zwrotu alimentów. Ponadto należy pamiętać, że wszystkie dokumenty, które będą dostarczane do MCŚ, muszą być dostarczone w kserokopii, a ich oryginały należy okazać do wglądu. Jednoczesne pobieranie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz alimentów od dłużnika, może spowodować powstanie nienależnie pobranych świadczeń, które trzeba będzie oddać do urzędu wraz z odsetkami. UWAGA! Jeśli egzekucja alimentów jest prowadzona za granicą za pośrednictwem sądu okręgowego, należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem MCŚ w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

Nie, nie musi Pani informować MCŚ o otrzymanej podwyżce.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są uzależnione od dochodu, zawsze należy zgłosić do urzędu sytuację, w której następuje uzyskanie dochodu. Uzyskaniem dochodu jest w szczególności:

 • uzyskanie zatrudnienia (np. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło),
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • powrót do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie z ZUS lub KRUS prawa do zasiłku macierzyńskiego, emerytury lub renty itp.,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego.

Podwyżka wynagrodzenia którą otrzymała Pani w tym miesiącu w ramach obowiązującej od 3 lat umowy o pracę nie jest uzyskaniem dochodu.

Osoba samotnie wychowującej dziecko - to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ: 1) drugi z rodziców dziecka nie żyje; 2) ojciec dziecka jest nieznany; 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Jeżeli jest Pani jedną z tych osób, to należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wymaganymi dokumentami i zaznaczyć, że ubiega się Pani o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. Druk wniosku dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ

http://www.mcs.opole.pl/p,63,zasilek-rodzinny

Do wniosku należy dołączyć w zależności o sytuacji: odpis aktu zgonu rodzica, oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (złożonego do 30 dni od daty jego wystawienia) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

WAŻNE

W indywidualnych sprawach mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty oprócz tych wymienionych powyżej, które będą niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. Wszystkie dokumenty, które będą załączane do wniosku, muszą być dostarczane do MCŚ w kserokopii, a ich oryginały należy okazać do wglądu (oprócz zaświadczeń, które powinny być dostarczone w oryginale).