Dłużnik alimentacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pytania i odpowiedzi dotyczące dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika może umorzyć należności,
o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

 Przy czym ww. przepisie jest mowa o:

  • należnościach z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ww. ustawy,
  • należnościach powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
    o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • należnościach likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

 Jeśli posiadasz zadłużenie z ww. tytułów i mieszkasz na terenie Opola, możesz starać się o umorzenie tych należności. Z pomocą organu egzekucyjnego (komornik, syndyk) zbadamy czy spełniłeś przesłankę regularnych wpłat (tj. w każdym miesiącu) tytułem zaległości alimentacyjnych w wysokości minimum zasądzonych orzeczeniem sądowym miesięcznie alimentów przez okres minimum 3 lat. Jeśli spełnisz tą przesłankę wówczas masz szanse na częściowe umorzenie zadłużenia.

 Pamiętaj!!!! Wpłat musisz dokonywać regularnie co miesiąc
i w odpowiedniej wysokości!!!

Jeśli mieszkasz na terenie Opola i regularnie (tj. w każdym miesiącu) spłacasz zadłużenie alimentacyjne, w wysokości miesięcznej nie niższej niż zasądzone miesięcznie alimenty od co najmniej 3 lat, możesz złożyć do Miejskiego Centrum Świadczeń
w Opolu wniosek o umorzenie należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. Z pomocą organu egzekucyjnego (komornik, syndyk) zbadamy czy spełniłeś przesłankę regularnych wpłat (tj. co miesiąc) tytułem zaległości alimentacyjnych w wysokości minimum zasądzonych orzeczeniem sądowym miesięcznie alimentów przez okres minimum 3 lat. Jeśli spełnisz tą przesłankę wówczas masz szanse na częściowe umorzenie zadłużenia.

     Jeśli nie spłacasz regularnie zadłużenia ale masz szczególnie trudną sytuację zdrowotną i rodzinną masz możliwość ubiegania się o umorzenie tych należności. Zwróć się wówczas z takim wnioskiem do organu właściwego tj. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Kamiennej Górze (al. Wojska Polskiego 13, 58-400 Kamienna Góra).

Jeśli nie stawiłeś się w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu na wywiad alimentacyjny i odebranie od ciebie oświadczenia majątkowego lub nie zarejestrowałeś się w urzędzie pracy, ale przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywałeś się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów (po odjęciu kosztów egzekucyjnych należnych komornikowi) nie wydamy wobec Ciebie decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i nie skierujemy do prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz wniosku o zatrzymanie prawa jazdy.

Jeśli mieszkasz w Opolu i masz zatrzymane prawo jazdy z uwagi na uznanie za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, abyś mógł je odzyskać:

  1. powinieneś zgłosić się na wywiad alimentacyjny i złożyć oświadczenie majątkowe albo dostarczyć dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (w zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy) oraz przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywać się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (po odjęciu kosztów egzekucyjnych należnych komornikowi);
  2. powinieneś przedłożyć dokument potwierdzający utratę statusu dłużnika alimentacyjnego co ma miejsce gdy komornik zaświadczy, że egzekucja prowadzona wobec Ciebie jest skuteczna (spłaciłeś w całości zadłużenie alimentacyjne) lub masz uchylony sądownie obowiązek

Gdy chcesz odzyskać prawo jazdy możesz złożyć do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wniosek o zbadanie przesłanek do zwrotu prawa jazdy.
Jeśli w wyniku przeprowadzonej procedury stwierdzimy, że spełniasz powyższe warunki skierujemy wniosek do starosty o zwrot Twojego prawa jazdy.

Jeśli posiadasz dług z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jesteś właścicielem nieruchomości lub części nieruchomości, a nie spłacasz regularnie zadłużenia, wówczas rozważymy wszczęcie egzekucji z tej nieruchomości bądź dokonanie wpisu zadłużenia w księdze wieczystej w dziale IV. Hipoteka (wpis w księdze wieczystej może zablokować sprzedaż nieruchomości, gdyż potencjalny nabywca sprawdzając zapisy w księdze wieczystej uzyska informację, ze jest ona obciążona długiem na rzecz Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu).

Egzekucję z nieruchomości (jeśli jesteś jej wyłącznym właścicielem) lub tylko
z Twojego udziału w nieruchomości prowadzić będzie komornik sądowy i może ona zakończyć się sprzedażą nieruchomości lub jej części w drodze licytacji sądowej.

W przypadku przyznania Twojemu dziecku świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wypłacający świadczenie jest zobligowany do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa niealimentacji
w przypadku jeśli zaległości z tytułu wypłaty świadczeń przewyższają równowartość co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów. Jeśli chcesz uniknąć złożenia ww. zawiadomienia spłacaj zadłużenie.

            Pamiętaj, że jeśli zadłużenie będzie wyższe niż równowartość co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa niealimentacji. Jeśli Sąd uzna, że uchylasz się od płacenia zasądzonych alimentów, a łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 miesięcy możesz zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a jeżeli dodatkowo naraziłeś swoje dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych możesz zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli nie dokonywałeś wpłat tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Twojemu dziecku lub Twoje wpłaty w każdym miesiącu przez okres ostatnich 6 miesięcy były niższe niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów
i powstała zaległość z tytułu zobowiązań alimentacyjnych za okres dłuższy niż
6 miesięcy organ wypłacający świadczenia przekaże do biura informacji gospodarczej (BIG) informację o Twoim zadłużeniu alimentacyjnym.

 Natomiast w przypadku, gdy komornik nie prowadzi wobec Ciebie egzekucji alimentów, a zaległość z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące organ wypłacający świadczenia zamieści informację o powyższych zaległościach w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).  

 Pamiętaj!!!!!!!    Powyższe wpisy w BIG i KRZ mogą spowodować trudności w uzyskaniu przez Ciebie kredytu/pożyczki!!!!!!!!!!