Dłużnik alimentacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dłużnik alimentacyjny- informacje ogólne

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, wydanego bądź zatwierdzonego przez sąd, niewywiązująca z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci (nie płaci ustalonych sądownie alimentów lub płaci w zaniżonej wysokości bądź nieregularnie).

Jeżeli egzekucja alimentów wobec dłużnika alimentacyjnego prowadzona przez organ egzekucyjny (m.in. komornika sądowego lub syndyka) okazuje się bezskuteczna osoba uprawniona (w tym dziecko reprezentowane przez opiekuna prawnego) może ubiegać się, po spełnieniu m.in. kryterium dochodowego o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Bezskuteczna egzekucja oznacza egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Po przyznaniu uprawnionemu ww. świadczenia dłużnik alimentacyjny, jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela, tj. Prezydentowi Miasta Opola, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty.

Jeśli przyznamy świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaległości z tytułu wypłaty świadczeń przewyższą równowartość co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów jesteśmy zobligowani do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa niealimentacji. Jeśli dłużnik chce uniknąć złożenia ww. zawiadomienia powinien spłacać swoje zadłużenie. Sąd może uznać, że dłużnik uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów i może skazać dłużnika na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a jeżeli dodatkowo naraził swoje dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych może zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Jeśli zaległość dłużnika z tytułu zobowiązań alimentacyjnych obejmuje okres dłuższy niż 6 miesięcy i egzekucja alimentów prowadzona jest przez komornika sądowego, jako organ wypłacający świadczenia, przekażemy do wszystkich biur informacji gospodarczej (BIG) informacje o zadłużeniu alimentacyjnym. Gdy zaległość z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące i egzekucję alimentów prowadzi inny organ egzekucyjny zamieścimy informację o powyższych zaległościach w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).  

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu może również wytaczać powództwa w sprawach o roszczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionych wobec osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym  obowiązek alimentacyjny obciąża także innych krewnych dziecka. W sytuacji kiedy rodzic dziecka nie może wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego możliwe jest sądowne zobowiązanie do płacenia alimentów na przykład dziadków dziecka.

Obowiązkiem dłużnika alimentacyjnego jest informowanie organu egzekucyjnego o zmianie swojego adresu, a po wszczęciu postępowania przez Miejskie Centrum Świadczeń także tutejszej jednostki. Postępowanie wobec dłużnika będzie prowadzone również w sytuacji kiedy nie odbiera on kierowanych do niego pism.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Jeśli po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnik alimentacyjny mieszka na terenie gminy Opole Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu wzywa dłużnika alimentacyjnego do swojej siedziby (ul. płk. Witolda Pileckiego 1) w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Wszelkie uzyskane informacje o sytuacji zawodowej i majątkowej dłużnika są przekazywane organom egzekucyjnym prowadzącym postępowanie egzekucyjne po to, aby zwiększyć skuteczność postępowania czyli  wyegzekwować alimenty, które dłużnik jest zobowiązany płacić.

Działania wobec dłużnika alimentacyjnego mieszkającego na terenie gminy Opole podejmiemy również jeśli zawnioskuje o to osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy albo osoba umieszczona w domu dziecka lub rodzinie zastępczej nawet wówczas, gdy nie ma przyznanego prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, lecz egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Na wywiadzie alimentacyjnym ustalimy  aktualną sytuację rodzinną, dochodową i zawodową dłużnika alimentacyjnego, stan zdrowia oraz przyczyny niepłacenia alimentów. Dłużnik na wywiad alimentacyjny powinien zabrać ze sobą dowód osobisty oraz jeśli posiada:

 1. prawo jazdy,
 2. kopie potwierdzeń wpłat alimentów,
 3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. dokumenty dotyczące poprzedniego i aktualnego zatrudnienia, bądź prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. decyzję w sprawie przyznania renty lub emerytury,
 6. dokument potwierdzający wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich 3 miesięcy (np. zaświadczenie, decyzje, odcinki renty).

Dłużnik składa również oświadczenie majątkowe. Jeśli dłużnik nie pracuje zostanie zobowiązany do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Jeżeli jest już zarejestrowany w urzędzie pracy wystąpimy z wnioskiem do tego urzędu o aktywizację zawodową dłużnika.

Postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w ustalonym terminie lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy zostanie wszczęte wobec niego postępowanie administracyjne mające na celu uznanie go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy dłużnik w którymkolwiek miesiącu zapłacił mniej niż połowę zasądzonych alimentów wydamy decyzję uznającą go za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W ciągu 14 dni od odebrania decyzji dłużnik może  odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.  

 

Konsekwencje wydania decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

Jeśli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu złoży do prokuratury wniosek o ściganie dłużnika  za przestępstwo związane z niepłaceniem alimentów oraz skieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

Dłużnik, który chce odzyskać swoje prawo jazdy będzie musiał przez ostatnie 6 miesięcy płacić nie mniej niż połowę zasądzonych alimentów, a także odpowiednio do swojej sytuacji:

 • udzielić wywiadu alimentacyjnego i złożyć oświadczenie majątkowe,
 • pracować lub być zarejestrowanym jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

 

Postępowanie wobec dłużnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości

Wobec dłużnika, który posiada dług z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jest właścicielem nieruchomości lub części nieruchomości, a nie spłaca regularnie zadłużenia, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu może rozważyć wszczęcie egzekucji z tej nieruchomości (która może zakończyć się sprzedażą nieruchomości lub jej części w drodze licytacji komorniczej), bądź dokonanie wpisu zadłużenia w księdze wieczystej w dziale IV. Hipoteka (wpis w księdze wieczystej może zablokować sprzedaż nieruchomości, gdyż potencjalny nabywca sprawdzając zapisy w księdze wieczystej uzyska informację, że jest ona obciążona długiem na rzecz Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu).

.

Postępowanie w sprawach ulg w spłacie należności alimentacyjnych

W przypadku regularnego comiesięcznego wywiązywania się przez dłużnika alimentacyjnego ze zobowiązań alimentacyjnych w wysokości nie niższej niż wysokość zasądzonych miesięcznie alimentów przez okres minimum 3 lat (do zobowiązań alimentacyjnych nie są zaliczane pobierane przez organ egzekucyjny koszty związane z prowadzoną egzekucją) dłużnik ma prawo do ubiegania się o udzielenie ulgi. W tym celu dłużnik  może wystąpić do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu jako organu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania z odpowiednim wnioskiem i należności te mogą zostać umorzone, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Ponadto jeśli dłużnik posiada zadłużenie wobec Prezydenta Miasta Opola z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu bez względu na swoje miejsce zamieszkania może wnioskować do tutejszego organu o umorzenie należności łącznie z odsetkami w całości lub części, odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie na raty ze względu na swoją sytuację dochodową i rodzinną. Skuteczne ubieganie się o którąś z ww. ulg w spłacie zadłużenia jest możliwe jedynie gdy sytuacja dochodowa i rodzinna dłużnika jest wyjątkowa na tle sytuacji innych dłużników alimentacyjnych.

 

Druki:

Oświadczenie (pdf)

Informacja o sytuacji dochodowej i rodzinnej (pdf)

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika może umorzyć należności,
o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

 Przy czym ww. przepisie jest mowa o:

 • należnościach z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ww. ustawy,
 • należnościach powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
  o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • należnościach likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

 Jeśli posiadasz zadłużenie z ww. tytułów i mieszkasz na terenie Opola, możesz starać się o umorzenie tych należności. Z pomocą organu egzekucyjnego (komornik, syndyk) zbadamy czy spełniłeś przesłankę regularnych wpłat (tj. w każdym miesiącu) tytułem zaległości alimentacyjnych w wysokości minimum zasądzonych orzeczeniem sądowym miesięcznie alimentów przez okres minimum 3 lat. Jeśli spełnisz tą przesłankę wówczas masz szanse na częściowe umorzenie zadłużenia.

 Pamiętaj!!!! Wpłat musisz dokonywać regularnie co miesiąc
i w odpowiedniej wysokości!!!

Jeśli mieszkasz na terenie Opola i regularnie (tj. w każdym miesiącu) spłacasz zadłużenie alimentacyjne, w wysokości miesięcznej nie niższej niż zasądzone miesięcznie alimenty od co najmniej 3 lat, możesz złożyć do Miejskiego Centrum Świadczeń
w Opolu wniosek o umorzenie należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. Z pomocą organu egzekucyjnego (komornik, syndyk) zbadamy czy spełniłeś przesłankę regularnych wpłat (tj. co miesiąc) tytułem zaległości alimentacyjnych w wysokości minimum zasądzonych orzeczeniem sądowym miesięcznie alimentów przez okres minimum 3 lat. Jeśli spełnisz tą przesłankę wówczas masz szanse na częściowe umorzenie zadłużenia.

     Jeśli nie spłacasz regularnie zadłużenia ale masz szczególnie trudną sytuację zdrowotną i rodzinną masz możliwość ubiegania się o umorzenie tych należności. Zwróć się wówczas z takim wnioskiem do organu właściwego tj. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Kamiennej Górze (al. Wojska Polskiego 13, 58-400 Kamienna Góra).

Jeśli nie stawiłeś się w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu na wywiad alimentacyjny i odebranie od ciebie oświadczenia majątkowego lub nie zarejestrowałeś się w urzędzie pracy, ale przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywałeś się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów (po odjęciu kosztów egzekucyjnych należnych komornikowi) nie wydamy wobec Ciebie decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i nie skierujemy do prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz wniosku o zatrzymanie prawa jazdy.

Jeśli mieszkasz w Opolu i masz zatrzymane prawo jazdy z uwagi na uznanie za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, abyś mógł je odzyskać:

 1. powinieneś zgłosić się na wywiad alimentacyjny i złożyć oświadczenie majątkowe albo dostarczyć dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (w zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy) oraz przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywać się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (po odjęciu kosztów egzekucyjnych należnych komornikowi);
 2. powinieneś przedłożyć dokument potwierdzający utratę statusu dłużnika alimentacyjnego co ma miejsce gdy komornik zaświadczy, że egzekucja prowadzona wobec Ciebie jest skuteczna (spłaciłeś w całości zadłużenie alimentacyjne) lub masz uchylony sądownie obowiązek

Gdy chcesz odzyskać prawo jazdy możesz złożyć do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wniosek o zbadanie przesłanek do zwrotu prawa jazdy.
Jeśli w wyniku przeprowadzonej procedury stwierdzimy, że spełniasz powyższe warunki skierujemy wniosek do starosty o zwrot Twojego prawa jazdy.

Jeśli posiadasz dług z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jesteś właścicielem nieruchomości lub części nieruchomości, a nie spłacasz regularnie zadłużenia, wówczas rozważymy wszczęcie egzekucji z tej nieruchomości bądź dokonanie wpisu zadłużenia w księdze wieczystej w dziale IV. Hipoteka (wpis w księdze wieczystej może zablokować sprzedaż nieruchomości, gdyż potencjalny nabywca sprawdzając zapisy w księdze wieczystej uzyska informację, ze jest ona obciążona długiem na rzecz Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu).

Egzekucję z nieruchomości (jeśli jesteś jej wyłącznym właścicielem) lub tylko
z Twojego udziału w nieruchomości prowadzić będzie komornik sądowy i może ona zakończyć się sprzedażą nieruchomości lub jej części w drodze licytacji sądowej.

W przypadku przyznania Twojemu dziecku świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wypłacający świadczenie jest zobligowany do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa niealimentacji
w przypadku jeśli zaległości z tytułu wypłaty świadczeń przewyższają równowartość co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów. Jeśli chcesz uniknąć złożenia ww. zawiadomienia spłacaj zadłużenie.

            Pamiętaj, że jeśli zadłużenie będzie wyższe niż równowartość co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa niealimentacji. Jeśli Sąd uzna, że uchylasz się od płacenia zasądzonych alimentów, a łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 miesięcy możesz zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a jeżeli dodatkowo naraziłeś swoje dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych możesz zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli nie dokonywałeś wpłat tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Twojemu dziecku lub Twoje wpłaty w każdym miesiącu przez okres ostatnich 6 miesięcy były niższe niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów
i powstała zaległość z tytułu zobowiązań alimentacyjnych za okres dłuższy niż
6 miesięcy organ wypłacający świadczenia przekaże do biura informacji gospodarczej (BIG) informację o Twoim zadłużeniu alimentacyjnym.

 Natomiast w przypadku, gdy komornik nie prowadzi wobec Ciebie egzekucji alimentów, a zaległość z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące organ wypłacający świadczenia zamieści informację o powyższych zaległościach w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).  

 Pamiętaj!!!!!!!    Powyższe wpisy w BIG i KRZ mogą spowodować trudności w uzyskaniu przez Ciebie kredytu/pożyczki!!!!!!!!!!