Świadczenie wych. (500+)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie wychowawcze (500+) - wzór wypełnionego wniosku

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.
  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  77-44-38-881, 77-44-38-882, 77-44-38-883, 77-44-38-884, 77-44-38-885, 77-44-38-886, 77-44-38-887, 77-44-38-888, 77-44-38-889, 77-44-39-830, 77-44-39-831, 77-44-39-832, 77-44-39-833, fax.:77-44-58-005, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia:

 • matce – jeżeli dziecko wspólnie z nią zamieszkuje i pozostaje na jej utrzymaniu;
 • ojcu - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Wysokość świadczenia:

 • 500,00 zł - miesięczna kwota świadczenia wychowawczego na dziecko w rodzinie

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

 

Termin składania wniosków i sposób załatwienia:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 (tj. do 31 maja 2021 r.) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. Po tym terminie świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie na dziecko (jeśli dotąd nie było przyznane) będzie przyznane od 1 lipca 2019 r., a na pozostałe dzieci (jeżeli jest obecnie przyznane do 30.09.2019 r.) to od 1 października 2019 r. Datą graniczną przyznania świadczenia będzie 31 maj 2021 r.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie przesłana do wnioskodawcy e-mailem, na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania przez wnioskodawcę informacji o przyznaniu świadczeń osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 Na wniosek złożony po 30 września 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka (urodzonego po dniu 30 czerwca 2019 r.), wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze (który nastąpił po dniu 30 czerwca 2019 r.), jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenie wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeśli zmarł rodzic (w przypadku zgonu po dniu 30 czerwca 2019 r.), który złożył wniosek i nie został on rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: Empatia, bankowość elektroniczna, ZUS PUE – od 1 lipca 2019 r.
 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu  - od 1 sierpnia 2019 r.;
 • pocztą - od 1 sierpnia 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z m. in. następującymi dokumentami dołączonymi odpowiednio:

 • karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Dodatkowe informacje:

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

Opłaty:

 • rozpatrzenie wniosku i wydanie informacji/decyzji nie podlega żadnym opłatom. 

Uwaga! 

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej wystarczające jest dołączenie do wniosku skanu oryginału dokumentu.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, osoba pobierająca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym organu wypłacającego świadczenia. Niepoinformowanie o ww. zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

W przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy złożyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń (druk znajduje się poniżej).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. 


Formularze do druku:

 


 Inne druki:

 1. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
 2. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
 3. Pełnomocnictwo do świadczeń (pdf) (docx)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń SSR i 300+ ROD (pdf)

 

 

Autor: Grzegorz Pasternak