Dopłaty do czynszów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1351),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U.
z 2023 r., poz.390)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
- UCHWAŁA NR XXXI/627/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i dopłat do czynszu.(t. jedn. Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 1927 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: epuap,
 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;
 • pocztą.

Komu przysługuje świadczenie:

Obecnie o dopłatę do czynszu mogą ubiegać się najemcy mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Opolu przy ul. Dambonia 3A, 3B oraz 3C oraz przy ul. Nastrojowej 1,3,5,7,9,11,13.

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania.

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnienia do tych dopłat.

Warunki uzyskania prawa do dopłat:

1. umowa najmu lokalu położonego w budynku przy ul. Dambonia 3A, 3B lub 3C lub przy ul. Nastrojowej 1,3,5,7,9,11,13.
2. zamieszkiwanie w ww. lokalu,
3. najemca oraz żadna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez najemcę nie jest:

-właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,

- osobą, której przysługuje, w całości lub części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
- najemcą innego lokalu mieszkalnego niż określonego w pkt. 1,
- osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

 1. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:
 2. a) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
  b) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 504);
 3. najemca nie podnajmuje mieszkania lub części mieszkania, do którego mają być przyznane dopłaty do czynszu.

 

Przykład:

1.dla 1 osobowego gospodarstwa domowego miesięczny dochód nie może przekroczyć 7155,48 zł
2. dla 2 osobowego gospodarstwa – 10017,67 zł
3. dla 3 osobowego gospodarstwa – 12879,86 zł
4. dla 4 osobowego gospodarstwa – 15742,06 zł
5. dla 5 osobowego gospodarstwa – 18604,25 zł (…)

Sposób ustalenia i wyliczenia dochodu

Dochodem są przychody opodatkowane a także określone dochody nieopodatkowane*.

Przychody pomniejsza się o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna odliczana jest w pełnej wysokości tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Dochód pomniejsza się również o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

„Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w:

2022 r. – w przypadku wniosków o dopłaty złożonych w okresie od 2023-08-01 do 2024-07-31.

2023 r. – w przypadku wniosków o dopłaty złożonych w okresie od 2024-08-01 do 2025-07-31.

Wyliczając średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, należy również uwzględnić ewentualne uzyskanie** bądź utratę dochodu***.

* Dochody nieopodatkowane (PDF)
** Uzyskanie dochodów (PDF)
*** Utrata dochodów (PDF)

Wymagane dokumenty:

 1. prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dopłat (do pobrania) – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,
 2. kopia umowy najmu,
 3. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (załącznik nr 2);
 4. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych  lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania (załącznik nr 3),
 5. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 (załącznik nr 4),
 6. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 (załącznik nr 5),
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty (załącznik nr 6),
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane (załącznik nr 7),
 9. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy (załącznik nr 8),
 10. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Obowiązki najemcy :

Najemca w czasie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego:

 1. stała się właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. stała się osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 3. stała się właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 4. stała się najemcą innego lokalu mieszkalnego, niż mieszkanie, w związku z najmem którego stosowane są dopłaty.

Najemca ma także obowiązek informowania organu o podnajęciu części lub całości mieszkania, na które pobierane są dopłaty.

O dokonaniu którejkolwiek z ww. czynności najemca zawiadamia organ w terminie 30 dni od dnia jej dokonania.

W przypadku niepoinformowania organu w podanym wyżej terminie najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

W przypadku rozwiązania umowy najmu mieszkania, do którego przyznane zostały dopłaty, decyzja w sprawie dopłat ulega wygaśnięciu.

Co roku - nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy stosowania dopłat - najemca składa organowi oświadczenie o:

 1. liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
  2. wysokości dochodów tego gospodarstwa, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:

 2. a) poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
  b) po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - w celu weryfikacji spełniania warunków do pobierania dopłat.

Powyższe oświadczenia składa się zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (do pobrania).

W przypadku niezłożenia przez najemcę oświadczeń ww. terminie organ właściwy wzywa najemcę do złożenia oświadczeń, wyznaczając mu termin na ich złożenie nie dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu wypłata dopłat podlega wstrzymaniu.

Dodatkowe informacje:
brak

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na konto bankowe inwestora.

Opłaty:

Osoby ubiegające się o dopłatę do czynszu powinny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249. Można tego dokonać również w opłatomacie znajdującym się na sali obsługi klienta w Centrum Usług Publicznych.

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco, pod warunkiem że pierwsze zasiedlenie mieszkania nastąpiło w terminie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej (2018-11-16).

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

Formularze do druku:

 1. Wniosek o przyznanie dopłat (pdf)(docx)
  2. Oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (załącznik nr 2) (pdf)(docx)
  3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych  lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania (załącznik nr 3) (pdf)(docx)
  4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 (załącznik nr 4) (pdf)(docx)
  5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 (załącznik nr 5) (pdf)(docx)
  6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty (załącznik nr 6) (pdf)(docx)
  7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane (załącznik nr 7) (pdf)(docx)
  8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy (załącznik nr 8) (pdf)(docx)

 

Inne druki:

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1, zwanym dalej MCŚ Opole. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem ado@mcs.opole.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan zwrócić do Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@cuw.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. C oraz Art. 9 ust. 2 lit. G Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1351).
 6. Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
 7. Opolskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu,
 8. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie,
 9. podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, sądom, Policji i Prokuraturze, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, ośrodkom pomocy społecznej,
 10. Poczcie Polskiej S.A., z siedzibą w Warszawie,
 11. Dostawcy oprogramowania używanego do obsługi wniosków o dopłaty do czynszu, tj. firmie
  SYGNITY S.A z siedzibą w Warszawie,
 12. podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną MCŚ Opole, tj. firmie Netia S.A z siedzibą w Warszawie,
 13. podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi informatyczne, tj. PREVENTIA – Rudolf Okos z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 14. podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi teleinformatyczne, tj. firmie Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu,
 15. podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie systemu obiegu dokumentów tj. LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu,
 16. Centrum Usług Wspólnych w Opolu, mail: cuw@cuw.opole.pl
 17. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 18. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 19. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 20. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
 21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, aby przyznać dopłaty do czynszu. Odmowa podania danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 22. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.