Dopłaty do czynszów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t. jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 551),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 111 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
- UCHWAŁA NR XXXI/627/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także dopłat do czynszu

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: epuap,
 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;
 • pocztą.

Komu przysługuje świadczenie:

Obecnie o dopłatę do czynszu mogą ubiegać się najemcy mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Opolu przy ul. Dambonia 3A, 3B oraz 3C.

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania.

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnienia do tych dopłat.

Warunki uzyskania prawa do dopłat:

1. umowa najmu lokalu położonego w budynku przy ul. Dambonia 3A, 3B lub 3C,
2. zamieszkiwanie w ww. lokalu,
3. najemca oraz żadna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez najemcę nie jest:

- właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego (wyjątkiem jest nabycie na zasadach współwłasności części ułamkowej lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, które nastąpiło w drodze spadku),
- osobą, której przysługuje, w całości lub części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (wyjątkiem jest nabycie części ułamkowej spółdzielczego  własnościowego prawa  do lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, które nastąpiło w drodze spadku),
- właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
- najemcą innego lokalu mieszkalnego niż określonego w pkt. 1,
- osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

4. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
b) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270);

5. najemca nie podnajmuje mieszkania lub części mieszkania, do którego mają być przyznane dopłaty do czynszu.

 

Sposób ustalenia i wyliczenia dochodu

Dochodem są przychody opodatkowane a także określone dochody nieopodatkowane*.

Przychody pomniejsza się o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna odliczana jest w pełnej wysokości tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Dochód pomniejsza się również o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

„Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w:
2019 r. – w przypadku wniosków o dopłaty złożonych w okresie od 2021-01-01 do 2021-07-31,

2020 r. – w przypadku wniosków o dopłaty złożonych w okresie od 2021-08-01 do 2021-12-31.

Wyliczając średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, należy również uwzględnić ewentualne uzyskanie** bądź utratę dochodu***.

* Dochody nieopodatkowane (PDF)
** Uzyskanie dochodów
(PDF)
*** Utrata dochodów (PDF)

Wymagane dokumenty:

1. prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dopłat (do pobrania) – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,

2. kopia umowy najmu,

3. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (załącznik nr 2);

4. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych  lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania (załącznik nr 3),

5. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 (załącznik nr 4),

6. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 (załącznik nr 5),

7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty (załącznik nr 6),

8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane (załącznik nr 7),

9. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy (załącznik nr 8),

10. PITY dotyczące rozliczenia za 2018 r. albo zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego za 2018 rok dotyczące najemcy lub innych członków gospodarstwa domowego o wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c art. 30e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019, poz. 1387) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

11.PIT 28 albo zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego za 2018 rok, dotyczące najemcy lub członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a. formie opłacanego podatku,
b. wysokości przychodu,
c. stawce podatku,
d. wysokości opłaconego podatku,

12. oświadczenie najemcy o wysokości dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  2019 poz. 1387 ) za 2018 rok.

13. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych za 2018 r.

14. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego tj. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 roku,

15. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

16. odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

17. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz wysokość utraconego lub uzyskanego dochodu,

18. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Obowiązki najemcy :

Najemca w czasie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego:

1. stała się właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

2. stała się osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

3. stała się właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

4. stała się najemcą innego lokalu mieszkalnego, niż mieszkanie, w związku z najmem którego stosowane są dopłaty.

Najemca ma także obowiązek informowania organu o podnajęciu części lub całości mieszkania, na które pobierane są dopłaty.

O dokonaniu którejkolwiek z ww. czynności najemca zawiadamia organ w terminie 30 dni od dnia jej dokonania.

W przypadku niepoinformowania organu w podanym wyżej terminie najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

W przypadku rozwiązania umowy najmu mieszkania, do którego przyznane zostały dopłaty, decyzja w sprawie dopłat ulega wygaśnięciu.

Co roku - nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy stosowania dopłat - najemca składa organowi oświadczenie o:

1. liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
2. wysokości dochodów tego gospodarstwa, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:


a) poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
b) po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - w celu weryfikacji spełniania warunków do pobierania dopłat.

Powyższe oświadczenia składa się zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (do pobrania).

W przypadku niezłożenia przez najemcę oświadczeń ww. terminie organ właściwy wzywa najemcę do złożenia oświadczeń, wyznaczając mu termin na ich złożenie nie dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu wypłata dopłat podlega wstrzymaniu.

Dodatkowe informacje:
brak

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na konto bankowe inwestora.

Opłaty:
Osoby ubiegające się o dopłatę do czynszu powinny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Termin składania dokumentów:

w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej, pod warunkiem, że mieszkanie jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia.

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

Formularze do druku:

1. Wniosek o przyznanie dopłat (pdf)(docx)
2. Oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (załącznik nr 2) (pdf)(docx)
3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych  lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania (załącznik nr 3) (pdf)(docx)
4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 (załącznik nr 4) (pdf)(docx)
5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 (załącznik nr 5) (pdf)(docx)
6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty (załącznik nr 6) (pdf)(docx)
7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane (załącznik nr 7) (pdf)(docx)
8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy (załącznik nr 8) (pdf)(docx)

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, zwanym dalej MCŚ Opole. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem ado@mcs.opole.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan zwrócić do Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@cuw.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. C oraz Art. 9 ust. 2 lit. G Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 551).
 1. Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
 • Opolskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu,
 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie,
 • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, sądom, Policji i Prokuraturze, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, ośrodkom pomocy społecznej,
 • Poczcie Polskiej S.A., z siedzibą w Warszawie,
 • Dostawcy oprogramowania używanego do obsługi wniosków o dopłaty do czynszu, tj. firmie
  SYGNITY S.A z siedzibą w Warszawie,
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną MCŚ Opole, tj. firmie Netia S.A z siedzibą w Warszawie,
 • podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi informatyczne, tj. PREVENTIA – Rudolf Okos
  z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 • podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi teleinformatyczne, tj. firmie Vercom S. A.
  z siedzibą w Poznaniu,
 • podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie systemu obiegu dokumentów tj. LTC Sp. z o.o.
  z siedzibą w Wieluniu,
 • Centrum Usług Wspólnych w Opolu, mail: cuw@cuw.opole.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 4. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, aby przyznać dopłaty do czynszu. Odmowa podania danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.