KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU DZIENNYCH OPIEKUNÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2019

Logo

Prezydenta Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów związany z rozpoczęciem realizacji projektu pn.  ,,Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w części dotyczącej zatrudnienia dziennych opiekunów.

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym
– adres Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19 ( 7 piętro, pokój
nr 709 ) z dopiskiem „KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA”

Termin składania ofert mija dnia 23.04.2019 r. o godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu).

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu pod numerem telefonu: 77-44-35-709, 77 -44 -35- 719, 77-44-35-724 oraz w siedzibie Centrum ( Opole, ul. Ozimska 19, 7 piętro. pok. 728) w godzinach pracy jednostki.

Logo 2

Pliki do pobrania: