Dodatek energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755).

 

Opis:
Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia MINISTRA ENERGII z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. poz. 402).

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl 

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z następującymi załącznikami:

  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

 

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii

 

 

Dodatkowe informacje:
Upoważnienie do pobierania dodatku energetycznego na konto innej osoby niż wnioskodawca nie podlega opłacie skarbowej.

Udzielenie pełnomocnictwa w sprawie dodatku energetycznego, w tym składania oświadczeń, dokumentów, udzielania wyjaśnień w imieniu wnioskodawcy podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w Banku Millennium SA (Plac Wolności 6, 1-go Maja 6, Wrocławska 152-C. H. Karolinka) lub w kasach Urzędu Miasta Opola w godz. 8.00-14.30 (Plac Wolności 7-8).

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto. 

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania dokumentów:
na bieżąco

 

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

 

Formularze do druku:

  1. Wniosek (pdf)

 

Inne druki:

  1. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
  2. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (.pdf) (.doc)

Autor: Dorota Szydłowska