Świadczenie wych. (500+)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214),

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel. 774435700 do 707, 7744357711, 7744357716, e-mail:bok@mcs.opole.pl

Informacja na pierwszy okres 2016/2017 trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

500 zł  - miesięczna kwota świadczenia wychowawczego na dziecko w rodzinie

2014 r. - rok bazowy z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Kwoty kryteriów dochodowych  na pierwsze dziecko wynoszą:

 • 800 zł na osobę w rodzinie lub
 • 1200 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (obecnie z 2014 r.), na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.2)); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (obecnie z 2014 r.), na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 4. umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych  z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 9. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 10. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 11. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, np. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

Uwaga! 

 • Osoby składające wniosek na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie  dołączają do wniosku załączników dotyczących dochodów.
 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

Sposób składania wniosków:

 • osobiście w MCŚ w Opolu,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną: Empatia, bankowość elektroniczna, ZUS, PUE

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto

Opłaty:

Brak

Termin składania wniosków:

Okres 2016/2017 (tj. od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.) – na bieżąco, na kolejny okres od dnia 1 sierpnia każdego roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

 • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze


Formularze do druku:

Druki obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. dostępne pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 1. Wniosek na "500 plus" (.doc) (.pdf)
 2. Załącznik nr 2 (.doc) (.pdf)
 3. Załacznik nr 3 (.doc) (.pdf)
 4. Załacznik nr 4 (.doc) (.pdf)
 5. Oświadczenie dot. koordynacji (.doc) (.pdf)

 


 Inne druki:

 1. Kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (pdf) (xls)
 2. Oświadczenie (pdf) (doc)
 3. Oświadczenie (utrata i uzyskanie) (pdf) (doc)
 4. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
 5. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc)
 6. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym po zakończeniu urlopu wychowawczego (pdf) (doc)
 7. Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (pdf) (doc)
 8. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku bazowym (pdf) (doc)

 

Autor: Grzegorz Pasternak