Zasiłek rodzinny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm. ),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238),
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183 poz. 1234)
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Opole w przypadku zameldowania rodziców poza Opolem,
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art- 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny,
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 2016/2017,
 4. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;" począwszy od okresu zasiłkowego 2017/2018.

  

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 2. oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy ukończyło ono 18 rok życia,
 3. oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
 4. oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
 5. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 6. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 10. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
 11. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 12. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 13. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 14. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem - w przypadku osoby uczącej się,
 15. zasiłek przysługuje także cudzoziemcom:
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 16. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 17. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. Nie wprowadzono wzoru ww. zaświadczenia (wybór jego formy zależy od wystawiającego),
 18. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 19. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 20. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 21. dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
  • oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
  • oświadczenie lub zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych albo oświadczenie wraz z kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,
  • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu,
  • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki lub oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 22. dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  • odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwa o ustalenie alimentów.
 23. dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania zaświadczenie lub
  • oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania. 

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

 • 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

 • 95 zł na dziecko do 5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 90 zł na dziecko do 5 lat,
  • 110 zł na dziecko w wieku od 6 do 24 lat.
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 113 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna a także podstawowa lub gimnazjum, w przypadku dziecka o niepełnosprawności,
  • 69 zł w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna.

Pozostałe wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego, wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna i zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegają zmianie.

 

Okres zasiłkowy 2017/2018 (rozpoczynajacy się od 1 listopada 2017 roku)

zasiłek rodzinny na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.


Opłaty:
BrakTermin składania wniosków:
Okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.) – na bieżąco do 31 października 2017 r.,
na okres zasiłkowy 2017/2018 od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca każdego roku począwszy od 2018 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 - 4a ww. ustawy, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

 • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 


Formularze do druku:

Aktualne druki dostępne są pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 


 Inne druki:

 1. Informacja o Sytuacji Dochodowej i Rodzinnej (pdf) (doc)
 2. Kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (pdf) (xls)
 3. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
 4. Oświadczenie (pdf) (doc)
 5. Oświadczenie (utrata i uzyskanie) (pdf) (doc)
 6. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
 7. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) (doc)
 8. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc)
 9. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym po zakończeniu urlopu wychowawczego (pdf) (doc)
 10. Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (pdf) (doc)
 11. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku bazowym (pdf) (doc)

Autor: Grzegorz Pasternak