Unieważnienie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

Logo

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów ogłoszony dnia 11 lutego 2019 r. Zarządzeniem
Nr OR-I.0050.90.2019 Prezydenta Miasta Opola, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.