Dopłata do czynszu COVID-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z tytułu przeciwdziałania COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U nr 156 poz.1817 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. poz. 589).
 4. Ustawa dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. poz.1842)

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;
 • pocztą.

Komu przysługuje świadczenie:

Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy przyznany na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego są dostępne w zakładce:  Dodatek mieszkaniowy     

UWAGA!

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa się do 31 marca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie przysługuje osobom posiadającym niżej wymienione tytuły prawne do lokalu:

 • spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)
 • własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
 • własność innego lokalu mieszkalnego
 • własność domu jednorodzinnego
 • własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
 • inny tytuł prawny
 • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

Wysokość świadczenia:

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a kwotą dodatku mieszkaniowego ustalonego na podstawie  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Kwota dopłaty będzie wyszczególniona w decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu już prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej decyzji wcześniejszej okres skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.

 

Warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzony przez zarządcę lokalu prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z umieszczoną adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją” wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • dokumenty potrzebne do ustalenia dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal obowiązujący w miesiącu, w którym składany jest wniosek,
 • dokumenty potrzebne do ustalenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:
 1. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu według stanu na dzień złożenia wniosku
 2. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r. 
 3. złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 4. złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu o nieprzysługiwaniu wcześniej dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu;
 5. złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu o najmowaniu albo podnajmowaniu lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r.

 

UWAGA! Lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku może być inny niż lokal mieszkalnym najmowany  przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

UWAGA! Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek z adnotacją. W przypadku, gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć jedynie w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 • umowa najmu lokalu od osób fizycznych,
 • aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (dot. także członków rodziny),
 • orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku (dot.: osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim), zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju dla orzeczeń wydanych do dnia 22.11.2004 r. (dot. także członków rodziny),
 • oświadczenie lub dokument wskazujący wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego (dot. właścicieli domków jednorodzinnych).

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto. 

 

Opłaty:
Brak opłaty za wydanie decyzji

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

 

Termin składania dokumentów:

Nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

 

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia.

Formularze do druku:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z umieszczoną adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” + deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. (pdf) (doc)
 2. Oświadczenie o najmowaniu albo podnajmowaniu lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r. i o nieprzysługiwaniu wcześniej dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu oraz o wysokości miesięcznego czynszu. (pdf) (doc)
 3. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego. (pdf) (doc)
 4. Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie za 3 miesiące (pdf) (doc)
 5. Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie w 2019 r. (pdf) (doc)

Inne druki:

 1. Karta lokalu mieszkalnego (.pdf) (docx)
 2. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
 3. Podanie o przekazywanie części dodatku mieszkaniowego stanowiącego ryczałt na zakup opału na konto (pdf) (doc)
 4. Pełnomocnictwo do dodatku mieszkaniowego i energetycznego (pdf) (docx)
 5. Upoważnienie do pobierania świadczenia -  RODO (pdf)