Zasiłek szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497),
 5. Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1575),
 6. Uchwała Nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 70 poz. 893 z późn. zm.).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 774435706, 774435707, 774435711, 77 4435716, fax.:774435718, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. dokument potwierdzający zajście zdarzenia losowego,
 2. dokument potwierdzający pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

 

Dodatkowe informacje:

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania dokumentów:
do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego

 

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

 

Formularze do druku:

 1. Wniosek (pdf) (doc)

 

Inne druki:

 1. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
 2. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (.pdf) (.doc)
 3. Pełnomocnictwo do stypendium i zasiłku szkolnego (pdf) (docx)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń SDS (zasiłek i stypendium szkolne) RODO (pdf)

Autor: Dorota Szydłowska