Stypendium szkolne - Miejscie Centrum Świadczeń w Opolu

Stypendium szkolne

 

Stypendium szkolne rok szkolny 2020/2021- wzór wypełnionego wniosku

 

Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),
 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497),
 6. Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1575),
 7. UCHWAŁA NR XXXI/627/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także dopłat do czynszu

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczeniem lub zaświadczeniem MOPR dotyczącym korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 2. zaświadczeniem i/lub oświadczeniem dotyczącym dochodu członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie lub członków jej rodziny:

 1. postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej,
 2. zaświadczenie PUP,
 3. orzeczenia dotyczące niepełnosprawności,
 4. zaświadczenie lekarskie dotyczące długotrwałej choroby.

 

Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 3. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.

Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

Kryteria dochodowe przy przyznawaniu stypendium szkolnego:
Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od zakwalifikowania do jednej z trzech grup dochodowych według następujących kryteriów:

 • I grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 264,00 zł,
 • II grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi od 264,01 zł do 396,00 zł,
 • III grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi od 396,01 zł do 528,00 zł

Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w okresie świadczeniowym 2019/2020 (.pdf)

Opłaty:
Brak

Termin składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

Wnioski po terminie przyjmowane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. pobyt w szpitalu (w okresie terminowego składania wniosków).

 

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

 

Formularze do druku:

 1. Wniosek (pdf) (doc)
 2. Oświadczenie o osiągniętym dochodzie dla celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (pdf) (doc)
  lub
  Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie dla celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (pdf) (doc)

 

Inne druki:

 1. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
 2. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (.pdf) (.doc)
 3. Pełnomocnictwo do stypendium i zasiłku szkolnego (pdf) (docx)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń SDS (zasiłek i stypendium szkolne) RODO (pdf)

Autor: Dorota Szydłowska