Refundacja Podatku VAT - Miejscie Centrum Świadczeń w Opolu

Refundacja Podatku VAT

Uwaga!

W przypadku posiadania faktury łączonej za dostarczanie paliw gazowych w 2023 roku oraz w roku 2024 r.  należy złożyć 2 odrębne wnioski tj. osobny za 2023 r. i 2024 r. We wnioskach należy wypełnić załączniki nr 2 w oparciu o uzyskaną informację z przedsiębiorstwa energetycznego dotyczącą ilości paliw gazowych dostarczonych odpowiednio w 2023 r. oraz odrębnie za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku, w którym faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. lub do dnia 30 czerwca 2024 r. i obejmująca dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym, została dostarczona do odbiorcy paliw gazowych bez  w/w informacji, przedsiębiorstwo energetyczne informację dotyczącą ilości dostarczonych paliw gazowych odpowiednio w 2023 r. lub w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. załącza do kolejnej faktury wysyłanej do tego odbiorcy, a w przypadku jej braku odpowiednio w 2023 r. lub w okresie do dnia 30 czerwca 2024 r. do innego dokumentu wysyłanego do tego odbiorcy odpowiednio w 2023 r. lub 2024 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2023  -  wniosek

Wzór wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2023  - wzór wniosku

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2024 -  wniosek

Wzór wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2024  - wzór wniosku

Ulotka z informacjami o wypłacie refundacji podatku VAT- ultoka


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (t.jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 303);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).


Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl


Sposób składania wniosku:

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 1. Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne:

  1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 21 grudnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

  2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę


Refundacja przysługuje w wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.


Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


Sposób ustalania przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego: 

 1. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.
 1. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodem są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody podlegające opodatkowaniu (a) oraz dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (b), są uzyskiwane samodzielne przez urząd.

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą być wykazane przez wnioskodawcę w załączniku Nr 1A wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT tj. na oświadczeniu wnioskodawcy o Jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Termin składania wniosków:

Nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub po tej dacie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych.


Sposób rozpatrzenia wniosku:

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Mieszkańcy miasta Opola składają wniosek w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie:

1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

2) wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu – jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne


Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT;
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych obejmująca okres dotyczący wniosku wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za  tę fakturę;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wypłaty refundacji podatku VAT.


Sposób wypłaty:

Przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie refundacji podatku VAT służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.


Opłaty:

Brak opłaty skarbowej za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu refundacji podatku VAT


Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów, powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 Formularze do druku:

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2023(pdf) (docx)
 2. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2024 (pdf) (docx)
 3. Formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego (pdf) (docx)
 4. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (docx)


Inne druki:

 • Oświadczenie - (pdf) (docx)
 • Pełnomocnictwo do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT -  (docx)
 • Upoważnienie do pobierania refundacji podatku VAT -(docx)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (pdf)

Autor: Kamila Sołtysik - Kierownik Wydziału Obsługi Klienta