Dodatek osłonowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek osłonowy - wzór wypełnionego wniosku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 59),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).


Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta.

Sposób składania wniosków:

 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;.
 • pocztą na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, 45-331 Opole
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

Należy pamiętać o elektronicznym podpisaniu wniosku przed jego wysłaniem.

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy:

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza w/w kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożył więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Sposób ustalania przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego:

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 • dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku;
 • Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodem są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  • a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (c), muszą być wykazane przez wnioskodawcę w części III wniosku o przyznanie dodatku osłonowego tj. na oświadczeniu wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wysokość dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), dodatek osłonowy wynosi:

1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Termin składania wniosków i wypłata dodatku:

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać od 01 stycznia 2024 r.
do 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.


Uwaga! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Sposób rozpatrzenia wniosku:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Mieszkańcy miasta Opola składają wniosek w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, wymagają wydania decyzji.


Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę dodatku osłonowego;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia dodatku osłonowego.


Sposób wypłaty:

Przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie dodatku osłonowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.


Opłaty:

Brak opłaty skarbowej za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu dodatku osłonowego.


Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów, powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 Formularze do druku:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (z pouczeniem i klauzulą rodo) (.pdf) (.docx)
 2. Formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego (.pdf) (.docx)


Inne druki:

 • Oświadczenie (.pdf)
 • Pełnomocnitwo do Dodatku Osłonowego (.pdf)
 • Upoważnienie do pobierania Dodatku Osłonowego (.pdf)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (.pdf)

 

Autor: Kamila Sołtysik - Kierownik Wydziału Obsługi Klienta