Waloryzacja kwot dopłat do czynszu dla wnioskodawców z ulic: Dambonia 3A, Dambonia 3B, Dambonia 3C

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2023

W związku wejściem w życie art. 33 i art. 27 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U.2023 r. poz. 1114), który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1351 ze zm.) informujemy, że od 2023-07-16 mieszkańcy ww. lokalizacji mogą ubiegać się o podwyższenie kwoty dotychczasowo przyznanej dopłaty do czynszu.

W celu waloryzacji kwotowej należy złożyć wniosek w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. płk. W. Pileckiego 1 wraz z kopią umowy najmu lokalu oraz kopią dokumentu potwierdzającego wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej, obowiązującej w dniu 2023-07-16.

Art. 33 W przypadku gdy podwyższenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu objętego umową, o której mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 27, nastąpiło po dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 tej ustawy, a przed dniem wejścia w życie art. 27, najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę tej decyzji w sposób podwyższający wysokość określonej w niej dopłaty o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu zawierania umowy najmu tego lokalu a wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu wejścia w życie art. 27. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, najemca dołącza kopię umowy najmu lokalu objętego umową, o której mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 27, oraz kopię dokumentu potwierdzającego wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, obowiązującej dla tego lokalu w dniu wejścia w życie art. 27

Art. 27 Jeżeli od ostatniej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nastąpiło podwyższenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu objętego umową w sprawie stosowania dopłat, organ właściwy, na wniosek najemcy, zmienia decyzję w sprawie dopłat, podwyższając jej wysokość proporcjonalnie do wyrażonego w procentach wzrostu tej stawki, jednak nie więcej niż o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do tego wskaźnika ogłoszonego dla roku poprzedzającego rok, w którym nastąpiło podwyższenie tej stawki.