Zmiany w przyznawaniu uprawnień do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła od 4 listopada 2022 r. w związku z nowelizacją ustawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2022

Szanowni Klienci,

Ustawa z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych  odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), wprowadziła zmiany w ustawie z dnia
15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U.  1967).

 

Pierwsza zmiana wprowadzona do ustawy o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o dodatku dla gospodarstw domowych stanowi, iż w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie ma zastosowania zasada jednego dodatku dla gospodarstw domowych na jeden adres gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W związku z powyższym gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyzna dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Istotną zmianą jest wprowadzenie zasady, iż dodatek dla gospodarstw domowych  w wysokości 3000 zł przysługuje jeżeli gospodarstwo domowe wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania - kocioł na paliwo stałe, kozę, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

Kolejna zmiana stanowi, iż w przypadku posiadania informacji wskazujących,
że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, spełnia warunki jego przyznania możliwe będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku przyznanie nastąpi z urzędu w drodze decyzji administracyjnej, bez konieczności składania wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz bez składania deklaracji dotyczącej  wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wprowadzono także zasadę, iż dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał również osobie w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

W myśl przepisu przejściowego regulującego kwestie dodatku dla gospodarstw domowych do postępowań w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie, zastosowanie będą miały już nowe regulacje.                                                                                                                                  

W przypadku, gdy odmówiono przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z uwagi na posiadanie jednego adresu zamieszkania przez różne gospodarstwa domowe bądź z powodu spalania peletu drzewnego lub innej biomasy w innym źródle ciepła niż kocioł na paliwo stałe -  wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.