Dodatek mieszkaniowy w czasie epidemii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2020

Informuję, że został wprowadzony szczególny tryb ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przeznaczony dla osób, które nie mogły złożyć wcześniej wniosku o powyższe świadczenie w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Po spełnieniu poniższych warunków dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

WARUNEK I

Spełnienie wszystkich kryteriów wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). Informacje dotyczące świadczenia zawarte są na stronie internetowej jednostki w zakładce „Świadczenia”.

WARUNEK II

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powinien zostać złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

WARUNEK III

Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie za jaki okres ( poprzedzający dzień złożenia wniosku) wnioskodawca ubiega się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).


Plik: Oświadczenie (.docx)