Zmiana przepisów dotyczących m.im. ważności orzeczeń o niepełnosprawności i uzależnionych od nich świadczeń oraz przedłużania świadczeń dla cudzoziemców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2020

Miejskie Centrum Świadczeń uprzejmie informuje, w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, zmieniły się przepisy dotyczące m.in. ważności orzeczeń o niepełnosprawności i uzależnionych od nich świadczeń oraz przedłużania świadczeń dla cudzoziemców (ustawa uchwalona przez Sejm w dniu 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19).

 

Wprowadzone przepisy przewidują, że osobom, którym ważność orzeczenia upływa w wymienionych poniżej terminach, orzeczenie zostaje przedłużone automatycznie, a Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu przedłuży z urzędu prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności na wskazany okres. I tak:

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność

  • upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 7 marca 2020 r.)pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczeniazachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z przedłużeniem ważności w/w orzeczeń przedłużeniu ulega także prawo do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od niepełnosprawności.

 

Przedłużeniu ulega również prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych cudzoziemcom, na podstawie odpowiednich kart pobytu/dokumentów pobytowych wydanych na czas określony.

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.105 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (tj. w okresie od 14 marca 2020 r.), termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużeniu ulega  również okres ważności zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową  o którym mowa w art.88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1482,1622.1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz.278).

I tak, jeżeli ostatni dzień w/w zezwolenia przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (tj. w okresie od 14 marca 2020 r.) to okres ważności zezwolenia na pracę przedłuża się z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.