Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Nowe godziny przyjęć wniosków od 1 sierpnia 2015 r.

Zmiana godzin przyjęć wniosków w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od 1 sierpnia do 30 października 2015 r.

 • Poniedziałek 7:45 – 15:15
 • Wtorek 7:45 – 15:15
 • Środa 7:45 – 15:15
 • Czwartek 7:45 – 16:45
 • Piątek 7:45 – 15:15

 

Czytaj więcej o: Nowe godziny przyjęć wniosków od 1 sierpnia 2015 r.

Złotówka za złotówkę

17 lipca 2015 roku opublikowana została zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. Realizuje ona zapowiadane postulaty dotyczące możliwości przyznania świadczeń mimo przekroczenia obowiązującego kryterium dochodowego. Na podstawie nowelizacji, jeżeli dochód rodziny przekroczy kwotę progu dochodowego (574 lub 664 zł) pomnożoną przez liczbę członków rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie, wówczas zasiłek rodzinny i dodatki będą przysługiwały w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Jeżeli kwota zasiłków wraz z dodatkami nie przekroczy 20 złotych, wówczas świadczenia nie będą przysługiwały.

Poniżej publikujemy informację o ww. zmianach ze strony internetowej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

INFORMACJA W SPRAWIE USTAWY
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych modyfikuje reguły określające podstawy otrzymywania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Czytaj więcej o: Złotówka za złotówkę

Stypendia szkolne

Szanowni Klienci!

W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego opublikowana została Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575). Nowy regulamin udzielania stypendiów wprowadza zmiany w dotychczasowym postępowaniu przy składaniu wniosków o stypendia, z którymi należy się zapoznać:

 1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro), pokoje nr 8.28 i 8.29 w okresie od 17 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r.
 2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 17 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
 5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
 6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenie niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 456,00 zł na osobę).
 7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 703, 707.

 

Uchwała Rady Miasta Opola wprowadzająca nowy regulamin przyznawania stypendiów zamieszczona jest na stronie:

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

 

Natomiast formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:

http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

 

Czytaj więcej o: Stypendia szkolne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • w wysokości 1200 zł miesięcznie,
 • od 1 stycznia 2016 r. 1300 zł miesięcznie

 

Czytaj więcej o: Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

XVII Opolskie Dni Seniora, XII w Unii Europejskiej, Czas na Seniora - Senior na Czasie