Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2021

Przypominamy, że na podstawie art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. Świadczenie to przeznaczone jest dla osób, które nie mogły złożyć wniosku wcześniej w związku z trwającą epidemią.

Do wniosków o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy dołączyć:

  • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną,
  • wydatki ustalone za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (dodatek od marca, wydatki z lutego)

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy, po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

1.Spełnienie wszystkich kryteriów wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).;
2.Wniosek o dodatek mieszkaniowy powinien zostać złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19;
3.Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie za jaki okres (poprzedzający dzień złożenia wniosku) wnioskodawca ubiega się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

Druk oświadczenie (pdf) (docx)

Autor: Dorota Szydłowska