Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący świadczenia pielęgnacyjnego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 9 stycznia 2020 r. traci moc obowiązujący przepis art.  17. ust. 5. pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm. ) w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Powyższe wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. o sygn. akt SK 2/17 ( Dz. U. z 2019 r., poz.1257 ) uznającego, że ww. przepis w tym zakresie jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, której odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, może w terminie jednego miesiąca od 9 stycznia 2020 r. złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

            Wniosek taki można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu ul Ozimska 19, 45-057 Opole, w formie pisemnej przesłać na adres jednostki albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP. Wniosek powinien zawierać dane osobowe (wraz z adresem) osoby sprawującej opiekę oraz osoby, nad którą opieka jest sprawowana, a także datę i numer decyzji, w której odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o  ww. przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych.