Konkurs Dotyczący Wyboru Dziennych Opiekunów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo

 

KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

Prezydenta Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów związany z rozpoczęciem realizacji projektu pn. ,,Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej zatrudnienia dziennych opiekunów.

 

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym – adres Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19 ( 7 piętro, pokój nr 709 ) z dopiskiem „KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA”.

 

Termin składania ofert mija dnia 04.03.2019 r. o godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Miejskiego Centrum Świadczeń).

 

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu pod numerem telefonu: 77-44-35-709, 77 -44 -35- 719, 77-44-35-724 oraz w siedzibie Centrum ( Opole, ul. Ozimska 19, 7 piętro. pok. 728) w godzinach pracy jednostki.

 

Logo 2

 

Pliki do pobrania: