”Za życiem”

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860).

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail:bok@mcs.opole.pl

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Opole w przypadku zameldowania rodziców poza Opolem,
 2. zaświadczenie wystawione przez lekarza ginekologa lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 3. zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
  • posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii
  • stwierdzające u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Dodatkowe informacje:

 • Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.


Opłaty:

Brak

Termin składania wniosków:

W terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

 • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze


Formularze do druku:

 1. Wniosek (.pdf) (.doc)
 2. Zaświadczenie lekarskie (.pdf) (.doc)
 3. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
 4. Oświadczenie (.pdf) (.doc)

Autor: Grzegorz Pasternak