Świadczenie rodzicielskie

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
 2. Art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia nowonarodzonych dzieci w rodzinie lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dzieci.

 

Dodatkowe informacje:

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego,
 • w wysokości 1000 zł miesięcznie,
 • niezależnie od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom), przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi:

 • bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),
 • studenci,
 • osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Ważne!
Świadczenie to będą mogli otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Osoby te powinny złożyć wniosek najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2016 r. aby uzyskać świadczenie za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku, wniosek złożony po wskazanym terminie skutkuje uzyskaniem prawa do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego.

 

Sposób składania wniosków:

 • osobiście w MCŚ w Opolu,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną: Empatia.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

 

Opłaty:

Brak

 

Termin składania wniosków:

W terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.


Koordynacja systemów zabezpieczenia:

 • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 


Formularze do druku:

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (SR-7) (pdf)(doc)


 Inne druki:

 1. Oświadczenie (pdf) (doc)
 2. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) (doc)
 3. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc)

Autor: Grzegorz Pasternak