Stypendium szkolne

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497),
 6. Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1575),
 7. Uchwała Nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 70 poz. 893 z późn. zm.).

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczeniem lub zaświadczeniem MOPR dotyczącym korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 2. zaświadczeniem i/lub oświadczeniem dotyczącym dochodu członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie lub członków jej rodziny:

 1. postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej,
 2. zaświadczenie PUP,
 3. orzeczenia dotyczące niepełnosprawności,
 4. zaświadczenie lekarskie dotyczące długotrwałej choroby.

 

Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 3. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

Kryteria dochodowe przy przyznawaniu stypendium szkolnego:
Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od zakwalifikowania do jednej z trzech grup dochodowych według następujących kryteriów:

 • I grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 264,00 zł,
 • II grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi od 264,01 zł do 396,00 zł,
 • III grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi od 396,01 zł do 528,00 zł

 Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w okresie świadczeniowym 2018/2019 (.pdf)

Opłaty:
Brak

Termin składania dokumentów:
Do 17 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.
Wnioski po terminie przyjmowane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. pobyt w szpitalu (w okresie terminowego składania wniosków).

 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

Formularze do druku:

 1. Wniosek (pdf) (doc)
 2. Oświadczenie o osiągniętym dochodzie dla celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (pdf) (doc)
  lub
  Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie dla celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (pdf) (doc)

 

Inne druki:

 1. Oświadczenie (pdf) (doc)
 2. Oświadczenie (pdf) (doc)
 3. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
 4. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) (doc)
 5. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc
 6. Oświadczenie do ST (pdf) (docx)

Autor: Dorota Szydłowska