Fundusz Alimentacyjny

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. poz. 1467)
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 554),
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art- 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny,
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 2016/2017,
 3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;" począwszy od okresu zasiłkowego 2017/2018

4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis z protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności).

 

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku gdy ukończyła ona 18 rok życia,
 2. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. świadczenie przysługuje także cudzoziemcom:
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 5. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 6. dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu:
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
 7. w przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej w tytule egzekucyjnym należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów:
  • wydany przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż ustalone w tytule egzekucyjnym,
  • w formie oświadczenia lub w formie zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż ustalone w tytule.

 

Dodatkowe informacje:

Kryterium dochodowe - 725 zł na osobę w rodzinie

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Sposób składania wniosków:

 • osobiście w MCŚ w Opolu,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną: Empatia.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto. 

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania wniosków:

Okres świadczeniowy 2016/2017 (tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.) – na bieżąco do 30 września br.,
okres świadczeniowy 2017/2018 (tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) od dnia 1 sierpnia każdego roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca każdego roku począwszy od 2018 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - 8 ww. ustawy, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
 • od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 

Formularze do druku:

 

 1. WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf) (docx)
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  (pdf)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (pdf) (docx)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (pdf) (docx)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (pdf) (docx)

 

 

Inne druki:

 1. Kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (pdf) (docx)
 2. Oświadczenie (pdf) (doc)
 3. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc)
 5. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) (doc)
 6. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym po zakończeniu urlopu wychowawczego (pdf) (doc)
 7. Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (pdf) (doc)
 8. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku bazowym (pdf) (doc)

Autor: Grzegorz Pasternak