Świadczenie pielęgnacyjne

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
 2. Art. 17 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (2016 r., poz. 1518),
 3. Art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 559),
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 

 1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, nad którą sprawowana jest opieka, gdy jest to osoba pełnoletnia,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami zawartymi w pkt. 7 i 8 albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka,
 5. oświadczenie osoby sprawującej opiekę, o niepobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego przez innego członka rodziny w związku z opieką nad tą samą osobą niepełnosprawną,
 6. oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowemu i zdrowotnemu,
 7. wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych osoby sprawującej opiekę (ZUS Rp-6),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe dotyczące osoby sprawującej opiekę (świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, umowy zlecenia, zaświadczenie z uczelni o okresie odbywania studiów (w tym programowy tok trwania nauki), zaświadczenia z PUP itp.).

Poniższe dokumenty należy dołączyć w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 1. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 2. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art.. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 3. kopię karty pobytu z adnotacją” dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz tych którzy mają prawo wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

Dodatkowe informacje:

Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1583,00 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia każdego roku.

Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.”.

Za osobę, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne organ właściwy opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) uprawniającego do uzyskania emerytury lub renty.

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania dokumentów:
na bieżąco

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

 • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 

Formularze do druku:

 1. WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (SR-5) (pdf)(doc)
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (ZSR-10)(pdf)

 

Inne druki:

 1. Kwestionariusz ZUS Rp-6
 2. Kwestionariusz ZUR RP-6Z
 3. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc)
 5. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
 6. Oświadczenie (pdf) (doc)
 7. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) (doc)

Autor: Grzegorz Pasternak