Specjalny zasiłek opiekuńczy

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
 2. Art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238),
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl 

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami zawartymi w pkt. 7 i 8 albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka,
 2. oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowemu i zdrowotnemu,
 3. wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych osoby sprawującej opiekę (ZUS Rp-6),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe dotyczące osoby sprawującej opiekę (świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, umowy zlecenia, zaświadczenie z uczelni o okresie odbywania studiów (w tym programowy tok trwania nauki), zaświadczenia z PUP itp.),
 5. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art- 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny,
 6. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 2016/2017,
 7. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;" począwszy od okresu zasiłkowego 2017/2018.

 

Poniższe dokumenty należy dołączyć w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 1. oświadczenie osoby sprawującej opiekę, jeżeli jest spokrewniona z osobą niepełnosprawną w stopniu innym niż pierwszy, dotyczące członków rodziny spokrewnionych w stopniu pierwszym z osobą wymagającą opieki w zakresie ich możliwości sprawowania opieki,
 2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 3. oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
 4. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 5. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 7. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 9. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
 10. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 11. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 12. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 13. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem - w przypadku osoby uczącej się,
 14. świadczenie przysługuje także cudzoziemcom:
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku zokolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 15. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 16. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 17. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 18. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

 

Dodatkowe informacje:

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

 • 764 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość specjalnego zasiłku - 520 złUwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania wniosków:

Okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.) – na bieżąco do 31 października 2017 r.,
na okres zasiłkowy 2017/2018 od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca każdego roku począwszy od 2018 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 - 4a ww. ustawy, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

 • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 

Formularze do druku:

 1. WNIOSEK o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SR-4) (pdf) (doc)
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SR-4Z) (pdf)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (ZSR-05) (pdf) (docx)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR-07) (pdf) (doc)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (ZSR-10) (pdf)

 

Inne druki:

 1. Kwestionariusz ZUS Rp-6
 2. Kwestionariusz ZUR RP-6Z
 3. Kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (pdf) (doc)
 4. Oświadczenie (pdf) (doc)
 5. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
 6. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
 7. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) (doc)
 8. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc)
 9. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym po zakończeniu urlopu wychowawczego (pdf) (doc)
 10. Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (pdf) (doc)
 11. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku bazowym (pdf) (doc)

Autor: Grzegorz Pasternak