Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
 2. Art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm. ),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel.  774435700, 774435702, 774435703, 774435704, 7744357707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl 

 

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
 2. odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy o świadczenie w jego imieniu ubiega się przedstawiciel ustawowy,
 3. orzeczenie dotyczące niepełnosprawności w przypadku gdy o świadczenie ubiega się osoba w wieku poniżej 75 lat, tzn:
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatkowe informacje:
Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 184,42 zł

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania wniosków:
Na bieżąco.
Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

 • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu


Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze


Formularze do druku:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (SR-3) (pdf) (doc)

 

Inne druki:

 1. Oświadczenie (pdf) (doc)
 2. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
 3. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) (doc)
 5. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) (doc)

Autor: Grzegorz Pasternak