Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu

Opiekun dzienny

Zakończenie projektu ,,Powrót do zatrudnienia’’

W związku z faktem, że w grudniu br. kończą się pierwsze umowy zawierane z Opiekunami dziennymi w ramach projektu POKL.6.1-16-002/13 ,,Powrót do zatrudnienia ‘’ współfinansowanego ze środków PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - dyrektor i pracownicy Miejskiego Centrum Świadczeń składają wszystkim Opiekunom i Rodzicom podziękowania za dotychczasową współpracę.

W ramach porozumienia podpisanego w dniu 10 grudnia 2013 r. przez Prezydenta Miasta Opola z Wojewódzkim Urzędem Pracy Miasto Opole wyłoniło w drodze konkursów 107 opiekunów dziennych, którzy uzyskali kwalifikacje wymagane ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi wieku do lat trzech (Dz. U. 2013 r., poz. 1457 z póżn.zm.). w ramach szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Ostatecznie zatrudniono do opieki nad dziećmi 102 opiekunów dziennych. Mimo początkowych założeń przewidujących zatrudnienie opiekunów na jeden rok, Wojewódzki Urząd Pracy przedłużył projekt o kolejne sześć miesięcy, dzięki czemu Miasto mogło zatrudnić opiekunów na kolejne pół roku w ramach projektu. Porozumienie zakładało również przedłużenie umów z połową opiekunów, ze środków własnych Miasta, na okres dalszych trzech miesięcy. Decyzją Prezydenta przedłużono o 3 miesiące zatrudnienie, finansowane ze środków Miasta wszystkim chętnym opiekunom dziennym. Celem projektu była m.in. poprawa szans osób mieszkających na terenie Opola na rynku pracy. Cel ten został osiągnięty dzięki wykwalifikowaniu opiekunów dziennych, a umowy zawarte z Miastem pozwoliły tym osobom na zdobycie odpowiedniego doświadczenia. Na podstawie art. 36 w związku z art. 8 ww. ustawy opiekuna dziennego mogą zatrudnić również inne niż gmina osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu informuję, że dotychczasowi Opiekunowie mają możliwość dalszej współpracy z Rodzicami korzystając z innej formy przewidzianej ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech. Zatrudnienie dotychczasowego opiekuna w charakterze niani na postawie umowy cywilnoprawnej (tzw. umowy uaktywniającej) przez rodzica jest rozwiązaniem, które pozwoli dotychczasowemu opiekunowi pracować legalnie a dziecku cieszyć się opieką w warunkach domowych do momentu pójścia do przedszkola. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W celu zgłoszenia niani do ubezpieczeń społecznych, po podpisaniu umowy, Rodzic powinien zgłosić się w ZUS jako płatnik składek, a następnie na formularzu ZUS ZUA zgłosić do ubezpieczeń nianię. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kwestii ubezpieczeń społecznych należy zwrócić się do Oddziału ZUS (http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=3640).

 

Konkurs ofert - zakończony

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów.
Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2015 r.
http://bip.um.opole.pl/?id=38992 

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów (pdf)

 

Szkolenie

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu informuje, że wszyscy Opiekunowie dzienni zostaną objęci szkoleniem z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie odbędzie się na przełomie lutego i marca i będzie trwało jeden dzień. Szkolenie odbędzie w Opolu przy ul. Barlickiego 7 między godz. 10 a 17 w Centrum Zdrowego Życia.

O szczegółach poinformuje Państwa Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

 

Łóżeczka dla dzieci

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu uprzejmie informuje osoby zatrudnione w ramach projektu ,,Powrót do zatrudnienia’’ o możliwości odebrania łóżeczek dla dzieci w siedzibie Centrum w godzinach od 8.00 do godz. 15.00. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, łóżeczko może odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie opiekuna dziennego.

Opłaty za pobyt dziecka u opiekuna dziennego:
 • Termin zapłaty przez rodzica: do 5 dnia danego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.
 • Wysokość opłaty: 1,60 zł za każdą godzinę sprawowania opieki.

Numer rachunku bankowego dla wpłat rodziców: 60 1160 2202 0000 0002 5758 1187

Wzory dokumentów:

 

Informacja dla opiekunów dziennych, którzy nie podpisali jeszcze umowy

Dotyczy: podpisywania umów o świadczenie usług przez opiekuna dziennego:
 
W związku z zakończeniem otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów, wszystkich wyłonionych opiekunów, którzy znaleźli już rodziców chętnych do oddania dziecka pod ich opiekę proszę o przesłanie na adres e-mail – Anna.Radlak@mcs.opole.pl:
 
 1. Następujących danych:
  1. Opiekuna dziennego:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. adres miejsca sprawowania opieki ( przed podpisaniem umowy o świadczenie opieki lokal, w którym sprawowana będzie opieka musi zostać sprawdzony przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola),
   4. seria i nr dowodu osobistego,
    e. nr PESEL
   5. nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywane wynagrodzenie.
  2. Rodzica dziecka:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. seria i nr dowodu osobistego,
   4. nr PESEL,
  3. Dziecka, które będzie objęte opieką:
   1. imię i nazwisko,
   2. data i miejsce urodzenia,
   3. nr PESEL
 2. daty od której proponują Państwo zawarcie umowy, przy czym umowa musi zostać podpisana najpóźniej w pierwszym dniu jej obowiązywania.
 3. proponowanej daty i godziny, w której mogą Państwo wspólnie (tj. opiekun oraz rodzic dziecka) przyjść do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu w celu podpisania umów.
 
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. ( adres: ul. Ozimska 19 Opole VIII piętro, pok. 8.16).
 
Na termin podpisania umów można także umawiać się telefonicznie – nr:  77-44-35-710. Do Centrum należy przyjść z dowodem osobistym (zarówno rodzic jak i opiekun).
 
Ponadto opiekunowie dzienni będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia dotyczącego ubezpieczeń społecznych. Jeżeli są Państwo rencistami bądź emerytami proszę o zabranie ze sobą dokumentu zawierającego numer pobieranego świadczenia. Proszę także o przemyślenie kwestii czy chcą Państwo podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (wówczas składka potrącana jest z Państwa wynagrodzenia, natomiast w przypadku nieświadczenia usług z powodu choroby własnej lub członka rodziny, potwierdzonej wystawionym przez lekarza zwolnieniem wypłacany jest zasiłek chorobowy).
 
Rodzice natomiast będą zobowiązani do wypełnienia informacji dotyczącej stanu zdrowia oraz charakteru i przyzwyczajeń dziecka, a także podania danych osób, które zostaną upoważnione
do odbioru dziecka od dziennego opiekuna ( imię i nazwisko oraz seria i nr dowodu osobistego).