Informacja dla klientów otrzymujących 500plus -

Informacja dla klientów otrzymujących 500plus

14 maja 2018

Szanowni Państwo

W związku z faktem, iż spora część Państwa otrzymuje już świadczenia 500plus, zachęcamy do zapoznania się z informacją  na temat okoliczności, które należy bezwzględnie zgłaszać do Miejskiego Centrum Świadczeń, aby zapobiec powstaniu nienależnie pobranych świadczeń (czyli sytuacji, kiedy pobrane świadczenia trzeba będzie zwrócić).

Okoliczności, które należy zgłaszać, jeśli się otrzymuje świadczenia na pierwsze dziecko (czyli z kryterium dochodowym):

 1. Wszelkie sytuacje powodujące zmianę w sytuacji dochodowej rodziny ( czyli występujące u któregokolwiek członka rodziny) spowodowane:
  1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
  2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Zmiana składu osobowego rodziny m.in:
  1. usamodzielnienie się pełnoletniego dziecka wpisanego do składu rodziny tj. dziecko nie mieszka wspólnie i nie utrzymuje się wspólnie z rodzicem,
  2. zawarcie małżeństwa przez wnioskodawcę.

Okoliczności, które należy zgłaszać niezależnie od tego, czy pobiera się świadczenie na pierwsze czy  na kolejne dzieci:

 1. Zmiana statusu rodzica poprzez:
 2. rozwód,
 3. separację orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu,
 4. zaprzestanie wspólnego wychowywania dziecka z drugim rodzicem, jeżeli związek był nieformalny.
 5. Śmierć członka rodziny.
 6. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
 7. Ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego.
 8. Zasądzenia od rodzica, wykazującego dziecko w składzie rodziny, alimentów na rzecz tego dziecka.
 9. Zaprzestanie wykonywania faktycznej opieki nad dzieckiem wykazywanym w składzie
 10. Ustalenie przez sąd opieki naprzemiennej rodziców nad dzieckiem.
 11. Ustalenie, uznanie bądź zaprzeczenie ojcostwa dziecka.
 12. Ustalenie, zmiana bądź uchylenie alimentów na dziecko, a także oddalenie powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców, zobowiązanie przez sąd jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązanie drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego.
 13. Wyjazd któregokolwiek członka rodziny za granicę (nie trzeba zgłaszać wyjazdów
  w celach turystycznych, edukacyjnych lub leczniczych).
 14. Uzyskanie przez członka rodziny zagranicznego świadczenia emerytalnego, rentowego bądź związanego z bezrobociem.
 15. Przyznanie członkowi rodziny za granicą świadczenia wychowawczego lub świadczenia o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego (np. zasiłek rodzinny).
 16. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 17. Zmiana miejsca zamieszkania (w szczególności, jeżeli nowe miejsce zamieszkania znajduje się na terenie innej gminy).
 18. Urodzenie swojego dziecka przez pełnoletnie dziecko będące w składzie rodziny.
 19. Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko.
 20. Zmiana sytuacji osoby pobierającej świadczenia w związku z zastosowaniem przepisów
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego polegająca na utracie ubezpieczenia emerytalnego w Polsce.

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu