Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

500plus

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o świadczenie w ramach Programu Rodzina 500plus droga elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Sposób ten jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku i nie wymaga wizyty w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu. Lista banków udostępniających taką możliwość dostępna jest na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/.

Czytaj więcej o: 500plus

Zmiany w systemie wsparcia rodzin (w tym 500plus)

Informujemy, że obecnie na podpis Prezydenta oczekują zmiany w ustawach o: świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500plus) oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). Więcej o zmianach można dowiedzieć się z publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9002,wnioski-o-500-juz-od-1-sierpnia.html

Zgodnie z tymi zmianami od 1 sierpnia 2017 r. będę przyjmowane wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz 500plus.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

 1. Wniosek o 500plus. (SW-1)
 2. Wniosek o zasiłek rodzinny (SR-1 oraz SR-1Z)
 3. Wniosek o fundusz alimentacyjny (FA-1 oraz FA-1Z)
 4. Załącznik do wniosku o fundusz alimentacyjny (ZFA)
 5. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4)
 6. Załącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4Z)

 

Czytaj więcej o: Zmiany w systemie wsparcia rodzin (w tym 500plus)

Wzory wniosków i uzupełnień obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r.

Szanowni klienci
Informujemy, że na stronie MPIPS można pobrać wnioski na nowy okres zasiłkowy, jak również na kończący się obecnie okres zasiłkowy 2016/2017. Poniżej link:
http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Czytaj więcej o: Wzory wniosków i uzupełnień obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r.

Najistotniejsze zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2017-2018

DOTYCZĄCE 500+, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

I. Osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci

 

W celu uzyskania świadczenia 500+ osoby wykazujące się jako samotnie wychowujące dziecko będą musiały mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.


Osoby samotnie wychowujące dziecko nie muszą posiadać zasądzonych alimentów na dziecko w przypadku, gdy:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Termin na doniesienie tytułu wykonawczego:

 • W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego na dane dziecko uzależnione jest od ustalenia na nie świadczenia alimentacyjnego, złoży wniosek o 500+ i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, wniosek jest przyjmowany i zostanie wyznaczony termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa powyżej (pkt. 1-5), w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 • W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg 3-miesięcznego terminu, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających ww. okoliczności (pkt 1-5).

 

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
 2. od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

 

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

II. Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu.


Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (nie stosuje się ich do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka czyli „becikowego”).

UWAGA! Przyznane prawo do świadczenia w oparciu o dochód wyliczony z uwzględnieniem utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, weryfikuje się. W przypadku, w którym znajdą zastosowanie przepisy wyłączjące liczenie dochodu z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu prawo będzie ustalane na nowo. Świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu -po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności wyłączające możliwość zastosowania tych regulacji ( tj. o utracie i uzyskaniu dochodu), uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie, które podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

 

III. Ustalanie dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie ustalany w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku rozliczania się, któregokolwiek członka rodziny członka, z dochodu za 2016 r. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosków na nowy okres należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

 1. formie opłacanego podatku,
 2. wysokości przychodu,
 3. stawce podatku,
 4. wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia.

 

 

IV. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

  

 

Czytaj więcej o: Najistotniejsze zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2017-2018

Najistotniejsze zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń od 1 sierpnia 2017 r.

(500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO)

 

1. Nowe formularze wniosków.

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Wniosek o świadczenie powinien zawierać dane osoby występującej o przyznanie świadczenia, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada − adres poczty elektronicznej i numer telefonu. (Na adres poczty elektronicznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie przekazywał informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.)

 

2. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Czytaj więcej o: Najistotniejsze zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń od 1 sierpnia 2017 r.