Najistotniejsze zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń od 1 sierpnia 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2017

(500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO)

 

1. Nowe formularze wniosków.

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Wniosek o świadczenie powinien zawierać dane osoby występującej o przyznanie świadczenia, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada − adres poczty elektronicznej i numer telefonu. (Na adres poczty elektronicznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie przekazywał informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.)

 

2. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.